logo
 
כניסת מורים פרטיים רשומים
 זכור סיסמא
סקר מורה פרטי
מה יתרום למעמד המורה?
הרחבת סמכויותיו
צמצום כיתות לימוד
גיבוי הורים
הגדלת תקציבים
 
מורים ברשת
מורה פרטי למתמטיקה
משרד החינוך
ארגון המורים
הסתדרות המורים
Facebook
קרן אתנה
קו לחינוך
מטח
ויקיפדיה
בלוג מורים
אתר שבתון
גמולים
פורטל גן ילדים
מכון מופ"ת
פורטל את זה

חפש מורה פרטי ל:
search
תנאי שימוש

תקנון תלמידים

כללי
1.אתר "more-prati" (להלן: "האתר") הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט התקשרות תלמידים עם מורים פרטיים למקצועות הלימוד ולתחומי העניין השונים וכן מידע נוסף בתחומי הלימוד והעניין המגוונים (להלן: "השירותים"). השירות המוצע באתר ניתן על ידי מורים ו/או מדריכים המציגים את עצמם ככאלה, אשר לא עברו על ידי החברה בחינות ו/או מבחנים ו/או מבדקים ולא הציגו כל תעודה מכל מין וסוג שהוא ולפיכך, אין החברה תהא אחראית לטיב, אופן והעברת המידע ו/או החומר הלימודי על ידי המורים ו/או המדריכים. קבלת השירותים כאמור מותנה בכפוף להסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
 יובהר, כי תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים  לגברים  ולנשים כאחד וליחיד ולרבים כאחד.
2.בתקנון זה יש להתייחס למונחים הבאים בהתאם לפירושים שבצידם: "מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, דיאגרמה, רישום ולרבות אופן עיצובם והצגתם. "החברה" – מורה פרטי בע"מ. "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם המבקש לקבל את שירותי המורה ו/או המדריך כתלמיד.

תנאי השימוש במידע
3.מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמשי האתר בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
4.המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
5.המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע על המתקשרים עמו, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או דיגיטליים בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
6.כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות לחברה בטלפון: 03-5103606. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
7.לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
8.החברה מאפשרת למשתמש להשתתף בפורומים שבאתר, שיהיו בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה (להלן: "הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן: "ההודעות").
9.למשתמש ידוע, כי ההודעות אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי החברה וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
10.המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר ו/או המאפשר, מנחה ו/או מסייע לביצוע פעולות ספאם, לחדירה למערכות מחשב ו/או הוצאת מידע שלא כדין באמצעות ממערכות מחשבים ו/או מהן ו/או בגרימת נזק למערכות מחשב (לרבות באמצעות וירוסים, יישומים מזיקים, סוסים טרויאניים, וכיו"ב).
11.המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו ו/או פעילות האסורה על פי דין כאמור בסעיף 10 לעיל.
12.ידוע למשתמש, כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לפרסם בכל אמצעי תקשורת אחר, או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש.
13.מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום ההודעה ומהשירותים אותם יעניק המשתמש. 
14.ידוע למשתמשים כי יתאפשר להם לדרג בכוכביות מורים ומדריכים המתקשרים באתר במסגרת נותני השירות, ולמסור חוות דעת על המורה ו/או המדריך שתוצג לכלל משתמשי האתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר לאלתר המלצות לא מקצועיות הנושאות אופי אישי ו/או פוגעני ו/או שאינן רלוונטיות.

אחריות מוגבלת
15.השירותים המוצעים למשתמש באתר ניתנים כתווך בין המשתמשים ובין המורה ו/או המדריך לצורך מתן השירותים והחברה לא תשא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. בכלל זה, אין החברה תהא אחראית באופן זה ו/או אחר לגביית התשלום אותו יצטרך המשתמש להעביר בגין השירות שקיבל מהמורה ו/או מהמדריך. כמו כן, אין החברה תהא אחראית לטיב ההוראה ו/או להעברת תכני ואופן הלימוד המוענקים על ידי המורה ו/או המדריך.
16.באתר מתפרסם מידע הכולל כתבות, ידיעות וכיו"ב. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו.
17.החברה לא תשא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
18.המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים אותם הוא מקבל וכי החברה הינה מתווכת בין המשתמש למורים ו/או מדריכים נותני השירות והמשתמש אחראי באופן בלעדי ומוחלט לכל שימוש שהוא עושה במסגרת קבלת השירותים על ידו.
19.המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
20.המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
21.המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי משתמשים אחרים. החברה אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. החברה לא תשא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
22.החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
23. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים ו/או אי קבלת תשלום בגינם לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

קניין רוחני
24.המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
25.חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

הגנת הפרטיות
26.בעת ההרשמה לאתר או למתן השירותים ידרשו המשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
27.הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
28.לידיעת המשתמשים - אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, אפשרות העברת השירותים על ידי המשתמשים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.
29.החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

סיום ההתקשרות
30.החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את פרסום מתן השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
31.למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

תנאים נוספים
32.החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר. בנוסף, מפעילי האתר רשאים לשנות הוראות תקנון זה בכל עת וללא מתן הודעה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
33.מפעילי האתר אינם מחויבים לבצע אילו מהפעולות הנ"ל ואינם מחויבים לידע ו/או לעדכן את המשתמש על ביצוע אילו מהפעולות הנ"ל, ככל שיבחרו לעשות כן.
34.החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, 14 ימים לפחות קודם לתחילת הגבייה. 
35.על הוראות תקנון זה ועל כל מחלוקת משפטית שתתעורר בקשר לתנאי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ולא יחול דין אחר כלשהן.
36.מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.